pastel-ponyboy:

pastel-ponyboy:

Steve is asserting dominance.